GF-2021   Referat

Bestyrelsesmøde 09. maj.2021.pdf

GF-2019  Referat

Indkaldelse til GF 01.06.2019.pdf

Referat af den 14. generalforsamling i Danarmen lørdag den 1. juni 2019 kl. 13:30 på adressen: 

Emdrupgårdsvej 1, 2400 København NV

 Dagsorden:

1)     Valg af dirigent

2)     Valg af referent og to stemmetællere

3)     Bestyrelsens beretning og godkendelse af bestyrelsens beretning.

4)     Revideret regnskab

5)     Fastsættelse af kontingent næste år

6)     Forelæggelse af udkast til budget for næste år.

7)     Indkomne forslag.

8)     Fremtidigt arbejde ved bestyrelsen

9)     Valg af formand for 2 år

10)   Valg af bestyrelsesmedlemmer 2 år

11)   Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år

12)   Valg af revisor og suppleant for 1 år

13)   Evt.

Ad. 1 Valg af dirigent

Ole Meldgaard blev valgt som dirigent.

Ad. 2 Valg af referent og 2 stemmetællere

Ole Meldgaard blev valgt om referent

Ad. 3 Bestyrelsens beretning og godkendelse af bestyrelsens beretning   Ole Meldgaard og Anna Karapetian aflagde beretning. Det er den 14. generalforsamling. Foreningen har 26 medlemmer. Foreningen har ikke længere adgang til Idrætshuset. Der blev arrangeret en tur til Gylling i april i forbindelse med markering af det armenske folkemord. Kun få deltog. Det er besluttet at planlægge arrangementet bedre næste år. Anna og Ole har holdt foredrag for studerende, som skal til Armenien til efteråret. Der er afholdt en koncert i Sankt Annæ Gymnasium med Lilit Hovhannisyan. Der var godt 300 publikummer. Regnskabet er ikke gjort op endnu. Genbrug til Syd har bevilget 68.000 kr. til en transport af genbrugsvarer til Armenien. Der er også penge til informationsmøder og specialistrejser. Foreningens medlemmer har deltaget i en indsamling til Fuglereden i Libanon, som har økonomiske problemer. Der blev indsamlet 4.000 $. En international donor, som hidtil har bevilget 50.000 $ årligt har trukket sig. Foreningen følger udviklingen i Fuglereden. Beretningen blev godkendt.

Ad. 4 Revideret regnskab

Anna Karapetian fremlagde regnskabet for 2018. Ved udgangen af året er der en saldo på 9.466 kr. Regnskabet blev godkendt.

Ad. 5 Fastlæggelse af kontingent for næste år

Kontingentet blev fastsat til uændret 150 kr.

Ad. 6 Forelæggelse af udkast til budget for næste år

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 og blev godkendt.

Ad. 7 Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 8 Fremtidigt arbejde ved bestyrelsen

Det blev foreslået at udvikle hjemmesiden.

Ad. 9 Valg af formand for 2 år

Ole Meldgaard blev genvalgt.

Ad. 10 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Anna Karapetian blev genvalgt som næstformand og kasserer. Jannik Evers blev valgt til bestyrelsen.

Ad. 11 Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Lisbet Lyngenbo Sekkelsten blev valgt.

Ad. 12 Valg af revisor og suppleant for 1 år

Freddy Wulff blev genvalgt som foreningsrevisor.

Ad. 13 Evt.  - Intet

GF-2018

Indkaldelse til G forsamling 20 05 2018.pdf

Referat af den 13. generalforsamling i Danarmen den 20. maj 2018

1 Valg af dirigent

Henrik blev valgt som dirigent.

2 Valg af referent og stemmetællere

Ole Meldgaard blev valgt som referent

3 Bestyrelsens beretning ved formanden

Ole Meldgaard berettede om foreningens aktiviteter. Der har vært holdt et foredrag om Armenien i Vigerslev Kirke. Der er sendt informationer om Danarmen til flere kirker for at få dem til at invitere Danarmen til at holde foredrag. Indtil videre med et beskedent udbytte. Foreningens mangeårige kasserer, Erik Schmidt Andersen, er død i beretnings perioden. Han blev mindet. Anna fortalte om foreningens rejser til Armenien. Næste hold rejser til Armenien den 24. maj. Der er fem deltagere. Der blev orienteret om forholdene i Armenien efter de politiske omvæltninger.

Beretningen blev godkendt.

4 Revideret regnskab  Anna Karapetian fremlagde regnskabet. Regnskabet balancerer med 9.406 kr.  Regnskabet er revideret og blev godkendt og underskrevet. 

5 Fastsættelse af kontingent for 2018

Kontingentet blev fastsat til uændret 150 kr.

6 Udkast til budget for næste år

Man enedes om at følge budgettet for beretningsåret.

7 Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

8 Fremtidigt arbejde ved bestyrelsen

Foreningen vil koncentrere sig om at arrangere rejser til Armenien for små grupper samt holde foredrag om Armenien i Danmark. Det blev foreslået at afholde armenske madaftener.

9 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Ole og Anna var på valg sidste år for perioden 2017-2019. Ingen andre på generalforsamlingen ønskede at modtage valg, undtaget Jannik Evers, som var fraværende. Der er op til tre vakante pladser i bestyrelsen. Bestyrelsen på nyværende tidspunkt består af Ole Meldgaard, formand, og Anna Karapetian, næstformand.

10 Valg af suppleanter

Der blev ikke valgt suppleanter.

11 Valg af revisor

Freddy Friis blev genvalgt.

12 Eventuelt

GF-2017
Indkaldelse til Generalforsamlingen. Se vedh. fil.

gf-2017_1.pdf

I dag den 18.juni 2017 har Dansk Armensk Forening afholdt sin 12. Generalforsamling på Københavns Kommunes Idræthuset. Før mødet begyndte kom DanArmens revisor Freddy Friis forbi for at bekræfte et revideret årsregnskab. Han underskrev bilaget, som var blevet klargjort efter revidering af regnskabet. Årsregnskabet blev senere også godkendt af tilstedeværende medlemmer. Først blev Anna Karapetian valgt som dirigent og Ole Meldgård som referent til mødet. Formanden Ole Meldgård præsenterede Danarmens årsberetning for 2016. Anna Karapetian præsenterede årsregnskabet med kasse- og bankbilag. Alt stemte overens. Der blev stillet et par spørgsmål angående mikro-lån. Efter godkendelse af årsregnskabet blev  DanArmens formand Ole Meldgård og næstformand Anna Karapetian stillet til genvalgt. Begge blev genvalgt. DanArmens kontingent blev fastlagt til 150 kr. i årsbasis. 

Efter Generalforsamling blev der serveret kaffe og saftevand, samt lækre kager bagt på stedet og en lagkage som DanArmens den yngste medlem Alina Geegamian havde bagt. Hun studerer bageri og er en meget dygtig bager. 

Efter kaffe og kage var der lodtrækning, mens deltagende sad ved bordet. To af medlemmer vandt gaver. DanArmens medlemmer havde også lidt tid til afslapning og hygge. Der var et hyggeligt og tilfredsstillende samvær.

GF-2016
DanArmens afholdt sin 11. Generalforsamling den 11. september i 2016. 

GF-2015
Den 10. generalforsamlingen blev afholdt på KK Idrætshuset den 21.juni 2015. Der blev fremlagt DanArmens årsberetning og årsregnskab. Begge blev godkendt af medlemmerne uden nogle bemærkninger. Anna Karapetian i lighed med årsregnskabet udarbejdede et budget med økonomiske beregninger for det kommende år. Budgettet blev godkendt. Der blev valgt nye bestyrelsens medlemmer. 

GF-2014

Den 07.september 2014 afholdt foreningen sin 9.generalforsamling. Formanden Ole Meldgård forelagde foreningens beretning og næstformand Anna Karapetian årsregnskabet for 2013. Begge blev godkendt.

GF-2013

DanArmens  8.Generalforsamlingen blev afholdt den 20.05.2013.  I forbindelse med Danarmens fødselsdag blev der dækket et bord med lækker mad og til desserten havde næstformanden Anna Karapetian bagt en fødselsdaglagkage. Der var en god stemning og hygge. 

GF-2012
DanArmen afholdt sin 7.Generalforsamling den 27.05.2012 på KK Idrætshuset. Efter generalforsamlingen blev der fejret DanArmens 7 årsdag, hvor  bestyrelsesmedlem Anna Avannesyan havde bagt en flot fødselsdagslagkage. 

GF-2011

Den 08-05.2011 blev afholdt DanArmens 6. Generalforsamling på København Idrætshuset.  

GF-2010
Der blev afholdt den 5.Generalforsamling den 29.05.2010. Foreningens formand Ole Meldgård fortalt om DanArmens gennemførte projekter  i 2009. Projektet "hjælp til Armenien" og projektet "Øst og vest, Danmark  bedst" var succesfulde projekter. 
Næstformand Anna Karapetian orienterede om foreningens daværende økonomiske situation og forelagde årsregnskabet for 2009. Årsregnskabet blev godkendt.

Efter generalforsamlingen foreslog bestyrelsen at fejre dagen, da året var gået godt for DanArmen med sine succesfulde projekter. Det var fuldt enighed blandt de tilstedeværende medlemmer om at besøge "SHIRAK" den armenske restaurant i byen.

GF-2009

GF-2008 

Indkaldelsen til generalforsamlingen kan ses på den vedhæftede fil. GF afholdt den 21.juni 2008.

GF-2007

Indkaldelse til G.forsamling 28.05.07.pdf