Den 21. september er Armeniens Uafhængigheds national dagen. DanArmen vil markere 30 årsdagen med traditional mad, smagning af armensk vin og brandy. Dagens insamlet donation vil gå til flygtninger familier fra Nagorno-Karabakh. Håber, at vi får 40 barmhjertelige deltagere som vil gøre stor indsats. Programmet til får deltageren ved døren. Tilmeld dig venligst inden d. 25.09.2021

24.09.2021

Succesful start på ny foldboldklub i Teghut nær Dilijan i Armenien.  Yao Silv Kuassi er navnet på en ikke helt almindelig ung mand på 33 år, der forlod sit hjemland på den afrikanske vestkyst (Cote d’Ivoire) for at opfylde sin drøm om at hjælpe andre unge som foldboldtræner i Armenien i den lille landsby Teghut nær Dilijan, hvor han også bor og lever med byens 1500 indbyggere. Foldboldklubben blev oprettet for cirka 5 måneder siden med støtte fra  Danarmen’s næstformand Anna Karapetian der sørgede for at bringe formaliteterne i orden til klubbens oprettelse og lovliggørelse i Armenien. DanArmen ydede herunder økonomisk støtte til klubbens start og opretholdelse og hjalp ligeledes foldboldtræneren med dennes ophold i landsbyen.  

Den 22 september besøgte undertegnede  (Søren KLEM og Anahit MUGHNETSYAN fra DANARMEN) for første gang Teghut, hvor vi fik mulighed for at møde de involverede parter og vurdere projektet. Foldboldtræneren Yao Silv Kuassi viste sig at være både kompetent og stærkt engageret i sit arbejde med de 37 unge drenge, som var mødt op til træningen kl 14 som det yngste hold ud af to på mellem 8-11 år alle iklædt blå T-shorts, hvide shorts og fodbold-støvler. Han startede med at vise os træningsfaciliteterne, der bestod en udendørs fodboldbane af beskeden størrelse sponsoreret af FIFA med kunstig græs og med indhegning, men uden omklædnings- og toiletfaciliteter. Klubben har også modtaget donationer fra Røde Kors. Han bemærkede, at fodboldbanen på grund af sin beskedne størrelse kun kan bruges til drengefodbold og udtrykte sit ønske om at få adgang til en fodboldbane af naturlig størrelse i Dilijan, så voksne drenge også kan involveres i klubben.

Træningen, som vi overvågede, blev gennemført på en professionel og kompetent måde, med klare instrukser på armensk til spillerne, der på sin side udviste stor iver og respekt i deres spil over for hinanden og over for træneren.

Yao Silv Kuassi formulerede sig flydende på armensk og på sit modersmål fransk. Han forklarede, at han havde erhvervet sin kompetance som foldboldspiller og træner i sit vestafrikanske hjemland, men på grund af tragiske familiemæssige omstændigheder besluttede han sig for at prøve lykken i udlandet. Dette bragte ham til Armenien fra 2011 til 2014, hvor han bl.a. arbejdede som foldfoldspiller i Yerevan. Han rejste ligeledes til de baltiske lande, men tog tilbage til Armenien, hvor han endelig slog sig ned som foldboldtræner i Teghut ved DANARMEN’s støtte og hjælp. Han oplyste at fodboldklubben idag tæller ca. 60 drenge fra landsbyen opdelt i et hold af yngre på 8-11 år og et hold på lidt ældre drenge. Træningen foregår 3 gange om ugen i skole-perioden og 5 gange om ugen i ferie-perioden med ham som den eneste coach. Klubben og herunder trænerens løn finansieres ved medlems-gebyrer betalt af spillernes forældre på 2000 AMD hver måned, der dog har vist sig at være for dyrt for adskillige, der nøjes med at betale et lavere beløb.

Som afslutning på besøget blev der tages fotos af fodboldholdet og vi  fik ligeledes muligheden for at tale direkte med spillerne, som blev rost for et godt og positivt fodboldspil. Det var vores absolutte overbevisning, at drengene var glade og stolte over deres medlemskab i klubben og tilfredse med deres træner. Vi talte også med nogle unge piger, som ligeledes overvågede spillet. De klagede over, at de ikke kunne få tilbudt de samme fritidsaktiviteter som drengene.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Démarrage réussi du nouveau club de football à Teghut près de Dilijan en Arménie.
 Yao Silv Kuassi  est le nom d'un jeune homme de 33 ans pas tout à fait ordinaire qui a quitté son pays natal sur la côte ouest de l'Afrique (Côte d'Ivoire) pour réaliser son rêve d'aider d'autres jeunes en tant qu'entraîneur de football en Arménie dans le petit village de Teghut près de Dilijan, où il vit et travaille avec les 1 500 habitants de la ville.  Le club de football a été créé il y a environ 5 mois avec le soutien de la vice-présidente de Danarmen, Anna Karapetian, qui s'est assurée d'apporter les formalités nécessaires à la création et à la légalisation du club en Arménie.  La DANARMEN ont fourni un soutien financier pour le démarrage et l'entretien du club et ont également aidé l'entraîneur de football pendant son séjour dans le village.
 Le 22 septembre, les soussignés (Søren KLEM et Anahit MUGHNETSYAN de DANARMEN) se sont rendus pour la première fois à Teghut, où nous avons eu l'occasion de rencontrer les parties concernées et d'évaluer le projet.  L'entraîneur de football Yao Silv Kuassi s'est avéré à la fois compétent et fortement engagé dans son travail avec les 37 jeunes garçons, qui s'étaient présentés à l'entraînement à 14 heures en tant que plus jeune équipe sur deux, âgés de 8 à 11 ans, tous vêtus d'un short bleu et d'un short blanc. et chaussures de foot.  Il a commencé par nous montrer les installations d'entraînement, qui consistaient en un terrain de football extérieur de taille modeste sponsorisé par la FIFA avec du gazon synthétique et des clôtures, mais sans vestiaires ni toilettes.  Le club a également reçu des dons de la Croix-Rouge.  Il a noté qu'en raison de sa taille modeste, le terrain de football ne peut être utilisé que pour le football masculin et a exprimé son souhait d'avoir accès à un terrain de football grandeur nature à Dilijan afin que les garçons adultes puissent également être impliqués dans le club.

L'entraînement, que nous avons suivi, s'est déroulé de manière professionnelle et compétente, avec des instructions claires en arménien aux joueurs, qui à leur tour ont fait preuve d'un grand zèle et d'un grand respect dans leur jeu les uns envers les autres et envers l'entraîneur.

Yao Silv Kuassi s'est exprimé couramment en arménien et dans son français natal.  Il a expliqué qu'il avait acquis ses compétences de footballeur et d'entraîneur dans son pays natal d'Afrique de l'Ouest, mais qu'en raison de circonstances familiales tragiques, il a décidé de tenter sa chance à l'étranger.  Cela l'a amené en Arménie de 2011 à 2014 où il ia.  a travaillé comme joueur de pliage à Erevan.  Il a également voyagé dans les pays baltes, mais il est retourné en Arménie, où il s'est finalement installé comme entraîneur de football à Teghut avec le soutien et l'aide de la DANARMEN.  Il a déclaré que le club de football compte aujourd'hui environ 60 garçons du village répartis en une équipe de jeunes de 8 à 11 ans et une équipe de garçons un peu plus âgés.  L'entraînement a lieu 3 fois par semaine pendant la période scolaire et 5 fois par semaine pendant la période des vacances avec lui comme seul entraîneur.  Le club et y compris le salaire de l'entraîneur sont financés par les cotisations versées par les parents des joueurs de 2000 AMD chaque mois, ce qui s'est pourtant avéré trop cher pour beaucoup qui se contentent de payer un montant inférieur.

 À la fin de la visite, des photos de l'équipe de football ont été prises et nous avons également eu l'occasion de parler directement avec les joueurs, qui ont été félicités pour un match de football bon et positif.  C'était notre conviction absolue que les garçons étaient heureux et fiers de leur appartenance au club et heureux de leur entraîneur.  Nous avons également parlé à des jeunes filles qui ont également supervisé le match.  Elles se plaignaient de ne pas pouvoir se voir proposer les mêmes loisirs que les garçons.

15.04.21
TAVUSH SPORT KLUB

DANARMEN’s foreningens næstformand Anna Karapetian fik ide med etablering af en fodboldklub i Armenien. Ideen var, at henvende sig til børn fra familier ramt af sygdom og dødsfald på grund af COVID-19 eller den seneste krig i Athsakh. Formålet med projektet ville således være at holde børn i denne målgruppe fra angst, stress og depression.

Dette formål  blev dog revideret, da tilstedeværelse af børn i denne målgruppe ikke var at finde i landsbyen Teghut, hvor der til gengæld blev etableret fritidsaktiveteter for unge, der ikke var der i forvejen.  Vi vil motivere børn til sport, skabe netværk, og være mere sociele.  For at vierkligegøre ønsket kontaktede Anna Karapetian med en proffesional fodboldspiler i Yerevan Yao Silv Kuassi 33 år. 

Yao Silv var rigtig glad for forslaget og sagde at han havde drømt om det i hele sit liv.

Anahjpg

13.10.2020 
Den 16 dag efter angrebet på Artsakh blev sitautionen endnu værre for derboende mange familier med små børn. En del af familierne som var på flygt brændt deres hus. En del azerier har overtaget. Familierne vil vende tilbage til deres  hus, som de er drevet ud af. 

DanArmen indsamlede 16.067 dkk og sendt 2.500 USD til Armenien, som hjælp til maden.Penge blev sendt til All-Armenien-Fund 

27.09.2020

Nattesøvn under bombning

Den 27. september, Aserbajdsjan med direkte deltagelse af Tyrkiet og inddragelse af udenlandske terrorkrigere udløste en storstilet krig mod Artsakh. Tyrkiske og Israilske dronerne ødelagde civilbefolkningens fred. Manger familier død ved flygten, nogle nåede til at gemme sig i en husly.

 Nattesøvn under bombning

Aserbajdsjan brugte artilleri i retning af landsbyen Shatvan i Gegharkuni-regionen i Rep. Armenien.  De affyrede også et missil fra en kampdrone i retning af bosættelsen Mets Masrik, som et resultat blev  dræbt Gevorg Vartanyan. Yderligere blev såret  to borgere af forskellig sværhedsgrad.

Ødelæggelse af Artsakh

Aserbajdsjan kastede klyngebomber ned på byene i Artsakh. Amnesty International fordømmer brugen af ​​klyngebomber mod civile i Stepanakert og Shushi. Hvad Aserbajdsjan gør er ikke kun en krigsforbrydelse, men også en forbrydelse mod menneskeheden. Hvorfor er der ingen retfærdig straf?

21.09.2020
29 års dagen for Armenien's uafhængighed

Den 23. august 1991 vedtog det øverste råd i Rep. Armenien uafhængighedserklæringen i Armenien, hvor det stod, at den armenske SSR var ved at gå i opløsning, og en ny stat blev dannet, Republikken Armenien. Ved en folkeafstemning den 21. september 1991 stemte det armenske folk overvældende for at løsrive sig fra Sovjetunionen og oprette en uafhængig stat. 94,99% af borgerne i Sovjet -Armenien sagde "ja" til uafhængighed. Armenien blomstrer fra dag til dag siden 1991 .

25.10.2019
Den 25-26.oktober 2019 på Brogården, Middelfart har Genbrug til Syd inviteret alle foreninger, organisationer og samarbejdspartnere til GTS Årsmøde 2019.  Årsmødet var meget velorganiseret møde. Der er gennemført en rekker fremskrivninger og beregninger. Her  blev  drøftet om mange forskellige ting, fra problemstillinger til mulige løsninger . GTS præsenterede et par af de gennemførte projekter, som havde succesfulde resultat. 

DanArmen har også meldte sig ind til årsmødet. Der blev deltaget bestyrelsensmedlemmer Anna Karapetian, Ashot Abramian og Jannik Evers. 

25.08.2019

DanArmens har fået besøg af Generalsekretær i Bibelselskabet i Golfen Hrayr Jebeljian. Han vil holde foredrag om den kristne tro og vigtigheden af  dens bevarelse. Kom og hør et fantastisk godt foredrag. 

15.08.2019
Leder af Armensk Røde Kors har besøgt Danmark for at udvikle samarbejde med Dansk Røde Kors, samt holde foredrag om udfordringer og successer med Røde Kors arbejde i Armenien.  DanArmen tilrettelægger mødet i samarbejde med Røde Kors i Danmark. Mødet er til alle interesserede, som vil samarbejde med Armensk Røde Kors. Mødet finder sted på Frivillighuset, Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

27.06.2019

GTS 19-29  Bevillingsbrev fra Genbrug til Syd Takket være Genbrug til Donation lykkedes os endelige at bestille 40 fods container . Conteneren blev fyldt op af medarbejdere Genbrug til Donation.

DanArmen fik også hjælp fra tre angageret medlemmer Jannik Evers, Vardan Hovhannesyan og Ashot Eranosyan. Deres stor indsat har haft stor betydning for den velgørende arbejde. Tak til alle. 

09.05.2019

GENERALFORSAMLING
Kære DanArmens medlemmer og venner
Dansk-Armensk Venskabsforening afholder sin 14.Generalforsamling jf. DanArmen’s vedtægt § 6*
lørdag den 01.06.2019 kl.13:30 på adressen
Emdrupgårdsvej 1, 2400 København NV.

KONTINGENT
På generalforsamlingen kan du være med til at vælge bestyrelsesmedlemmer, hvis kontingentet for 2019 er indbetalt inden Generalforsamlingen for at have stemmeret jf.§6 st.1.
Kontingent betales til Danske Bank reg.1551 konto 10105420.

LIDT HYGGE
Efter Generalforsamlingen byder DanArmen på fejring af Dansk-Armensk Venskabsforening 14 års
fødselsdag med kaffe og kage.
Traditionen tro er der ligeledes lodtrækning.
Samværet forsætter frem til kl. ca. 16.00.

Er du ikke medlem, men har interesse for forenings arbejdet, og har lyst til at støtte os, så er du meget velkommen til at deltage i GF. Man kan sagtens være passiv medlem, hvis man ikke har lyst til at deltage i forenings aktiviteter.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
* vedtægt findes på www.danarmen.dk

08.05.2019
Du kan finde denne koncert på følgende  hjemmeside 

https://www.kultunaut.dk/perl/sted/type-nynaut/nr-2200021

18.03.2019

Dansk-Armensk Forening arrangerer en koncert af top sangerinde fra Armenien Lilit Hovhannisyan .
Lilit Hovhannisyan besøger i Danmark den 09. maj  2019 sammen med nogle af sine dansere og musikere. Koncerten vil foregå på Sankt Annæ Gymnasium den 11 maj 2019 på denne adresse: 
Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby, tæt på Sjælør station. Parkering er gratis.
Billetter kan købes ved skriftlig bestilling på denne E-mail adresse: projekt@danarmen.dk
Billetter bliver tilsendt på bestillerens E-mail adresse efter indbetaling på følgende bankkonto:
Danske Bank konto 1551 3719284817.

Entré billetpris:   Pr.voksen - 250 dkk.
Børn 0-6 gratis , 7-14  100 dkk.
For DanArmens medlemmer 10% rabat.
Dørene åbnes kl.18:00, hvor deltagerne får mulighed for at købe drikkevarer.

Lilit Hovhannisyan  

Lilit Hovhannisyan blev født den 7. december 1987 i Yerevan, Armenien. Hun startede sin musikuddannelse på musikskolen Jrbashyan. I 2005 blev hun uddannet af statens sangteater i Armenien og i 2011 uddannet på Statens Musikkonservatorium -Komitas, på afdelingen for jazz vokal.
Siden hun var barn, ønskede hun at være fashion designer, men senere besluttede hun at følge en karriere i musik. 

Armensk Superstar - 2006  Lilits Hovhannisyans første skridt i den musikalske karriere var gennem den ”Hay Superstar” show, den armenske version af Pop Idol. Lilit fangede publikum med sin unikke og charmerende stemme og ekstraordinære stil. I en musikkonkurrence arrangeret af "Yntsa" blev Lilit tildelt en grand prix.  

Koncertturne i 2013 - Lilit deltog i forskellige festivaler, repræsenterede armensk kultur i Prag Festival (2008) og Shanghai "Expo". Siden 2013 startede Lilit sine koncertturneer rundt omkring i verden med livekoncerter i Rusland, Europa og USA.
I 2014 lancerede Lilit Hovhannisyan online-marked, hvor hun udstillede og solgte kjoler og tilbehør designet af hende selv. Samlingerne var baseret på kjoler og tilbehør, som Lilit havde benyttet i sine videoer. De originale kjoler er ikke til salg, og sangeren syr i henhold til kundens ordre.
Siden 2011 har Lilit haft flere succesfulde koncerter. I juni 2017 har hendes musikvideo til ”Im tiknikn es” (Du er min dukke) fået over 27 millioner visninger, og hendes musikvideoer til ”Gnchu” (sigøjner) og ”Es Em Horinel”(Det er mig, der opfandt) og ”De El Mi” (lad være) har opnået over 5 millioner visninger på YouTube, og videoerne til ”Im Srtin Asa”, ”Te Axchiq Lineir”, ”Eli Lilit og Armenian Girl” har opnået over 3 millioner visninger. Den 29. september 2013 udførte Lilit en solokonsert med titlen "Top Stars of Armenia" sammen med Mihran Tsarukyan i Los Angeles, Californien på Pasedena Civic Auditorium.
Lilit blev gift med den armenske sangskriver og rekordproducent Vahram Petrosyan den 29. juni 2011. Han ledsager Lilit på den turné.

04.04.2019
GTS 19-29   Bevillingsbrev fra Genbrug til Syd
I henholdt til ansøgningen som DanArmen sendt til GTS vedrørende transportbevilling har GTS sendt følgende meddelelse : Vi er glade for at kunne meddele, at jeres ansøgning er blevet imødekommet og giver hermed tilsagn om tilskud til forsendelse af 1 stk. 40’s container med brugt udstyr til Armenien. DMRU informeret os om, at afsendelse fra Danmark skal skere senest 3 måneder efter udstedelsen af bevillingsbrevet.
Bevillingen var baseret på transporttilbud fra SEKO Logistics. 
Der er bevilget op til kr. 68.900,- 

11.12.2018

Hvert år venter vi på at det skal blive Jul. Juledagen gør alle glæde, den dag holder man julehygge sammen med venner og familier, danser omkring juletræet og synger julesange. En fantastisk dejlig dag. Så er det snart Jul igen. I den anledning inviterer DanArmen alle sine medlemmer og deres familier til en hyggelig middag. Vi skal samles igen for at hygge os, spise lækker mad, spille banko, høre en harmonikamusik og have det sjovt.

01.09.2018

Frederiksberg Integrationsråd inviterede DanArmen til at deltage i Mangfoldighedsag på Frederiksberg Rådhus lørdag den 1.september 2018 kl. 12 – 15, hvor der også blev uddelt Integrationspriser.  Der var boder fra en række ambassader, foreninger, Integrationsrådet, Dansk Flygtningehjælp, Sundheds centret, Frederiksberg Bibliotek, Borgerservice - to-go, UNICEF. Uddeling af Frederiksberg Kommunes Integrationspriser 2018 blev gennemført af Socialudvalgets formand Pernille Høxbro, efter en god tale.

 01092018 -11-webjpg01092018 -12 webjpg

Vi fik besøg af Anden Sekretær fra Den Armenske Ambassade i Danmark og Norge Monika Simonyan.

01092018 -8 webjpg    01092018 -6 webjpg

Arrangementet var med god underholdning, gratis kaffe, te , vand og is. Der var også en klovn, ansigtsmaling og smagsprøver som lækkerier. Til sidst var der en konkurrence med flotte præmier. 

09.02.2018 
I forbindelse med DanArmens humanitær arbejde og støtteprojekter har to af foreningens medlemmer besøgt Lars Aslan Rasmussen i Folketinget. Vi fik en varm modtagelse, samt en mulighed for en drøftelse om DanArmens projekter i samarbejde med på H.C.Kofoed skole i Armenien. 

15.01.2018 
Erik Schmidt Andersen var DanArmen forenings bestyrelsens medlem siden stiftelse i 2005. DanArmen mistede et meget dygtig og engageret bestyrelsens medlem, en afslappet og rolig, en omsorgsfuld og barmhjertig person. I de sidste par år var han foreningens kasserer. Han har deltaget i mange arrangementer med sin hustru Merle Andersen. Erik var en god rådgiver, én som godt kunne  lide at forklare tingene mere detaljeret ud fra sin faglige viden, kendskab til teori og livspraktik. Han var kun 69 år gammel. Vi kan aldrig glemme sådan et kærligt og vidunderligt, et hjælpsomt og herligt menneske, som Erik Schmidt Andersen var. Du vil blive mindet altid. Hvil i fred. 

Redaktionens biografi

Erik Schmidt Andersen (R) var kommunalbestyrelses kandidat for Radikale Venstre i Glostrup Kommune. Han har været opstillet for partiet i kommunen flere gange, senest ved valget i 2013.

Erik Schmidt Andersen var medlem af Radikale Venstres bestyrelse i Glostrup.
Han desuden var medlem af Bevillingsnævnet i Glostrup Kommune og medlem af flere bestyrelser bl.a. for Danske Handicaporganisationer i Glostrup. Privat varer han bosat i Glostrup.
_______________________________________

Bestyrelsesmedlem, Radikale Venstre, Glostrup , Medlem af bevillingsnævnet, Glostrup Kommune , Bestyrelsesmedlem, Danske Handicaporganisationer, Glostrup

Den 24. december blev på KK Idræthusets café afholdt et julearrangement. Et fantastisk godt arrangement med hyggeligt samvær og lækre madretter, som deltagerne medbragte til fælles bordet i dagens anledning. Der blev spillet bankospil, og senere var der musik med dans. Julemanden kom på besøg med mange gaver til børn. Vi havde gæster fra Armenien. De fik en god oplevelse sammen med de andre glade gæster.

Vi sluttede festen ved midnat. 

jul-2017-webjpg

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ԽՆՋՈՒՅՔԻ ՀՐԱՎԵՐՔ

2017 թ. դեկտեմբերի 24-ին ժամը 15:30

Դուք ունե՞ք մեկին, ում հետ կարող եք նշել Սուրբ Ծննունդը:

ԴանԱրմեն ասոցիացիան հրավիրում է բոլորին մասնակցելու Սուրբ Շննդյան հաճելի խնջույքի՝ լի տոնական ուտելիքներով, երգ ու պարով, և վերջում շահույթային խաղերով: Ձեզ հետ խնդրում ենք բերել խմիչքներ և Ձեր սիրված մեկ տոնական ճաշատեսակ կամ աղցան ընդհանուր սեղանի համար: Ընթրիքից հետո կխաղանք բանկո: Քանի, որ սրահը ունի սահմանափակ քանակությամբ տեղեր, ապա խնդրում ենք նախապես գրանցվել'projekt@danarmen.dk  Հասցեն՝ Idræthuset, Hørsholmsgade 20, 2200 Kbh N 

KUKS 47 
Komiteen for udlandsforeningers kulturelle samvirke K.U.K.S.inviterede  Dansk-Armensk forening til en international Gala festival den 27.oktober 2017. Et velorganiseret fantastisk arrangement, som blev afholdt på Københavns Kommunes Rådhushal, begyndte med åbningsceremoni og velkomsttale. Der blev holdt tale af  Kultur og Fritidsborgmester i Københavns Kommune Carl Christian Ebbesen,  Ambassadør for den russiske federation Mikhail Vanin, K.U.K.S foreningens Formand Kaj Larssen. Programmet omfattede jazzmusik (Up town jazzband), Scottlandske hornmusik, og en dansk traditionel dans. Der var også en festival-buffet, hvor 33 lande præsenterede forkellige nationale madretter og specialiteter.  

MANGFOLDIGHEDSDAG 

Frederiksberg Integrationråd inviterede Dansk Armensk og de andre foreninger, Biblioteket, Borgerservice-to-go, Sundhedscentret og Fritids og flygtninge-guiderne og en række ambassader, til at deltage med infostand på Mangfoldighedsdagen lørdag den 10.juni på Frederiksberg Rådhuset.

Der blev holdt tale af Frederiksberg kommunes borgmester Jørgen Glenthøj og Socialudvalgets formand Pernille Høxbro samt uddeling af integrations-priser.  

DanArmen repræsenterede Armenien, landets kultur og historie, samt en film om turismen. Besøgende fik mulighed for at få smagsprøver af armenske kager og vin. En del af de besøgende udtrykte ønske om at rejser til Armenien.

Arrangementet varede tre timer med kulturelle underholdninger og smagsprøver.

Ազգային բազմազանության օր

Ֆրեդերիկսբերգի Ինտեգրացիոն խորհուրդը հրավիրել էր Հայ-Դանիական և այլ կազմակերպությունների, Գրադարանին, քաղաքացիական ծառայությանը, առողջապահական կենտրոններին, և մի շարք դեսպանատների՝ մասնակցելու Բազմազանության օրվա կապակցությամբ կազմակերպված միջոցառմանը, որը տեղի ունեցավ հունիսի 10-ին Ֆրեդերիկսբերգի քաղաքապետարանում:

Միջոցառմանը ելույթներով հանդես եկան քաղաքապետ՝ Յորգեն Գլենտհոյը և Սոցիալական հարցերով կոմիտեյի նախագահ Պերնիլլէ Հոքսբրոն: Միարժամանակ բաշխեցին ինտեգրացիոն պարգևատրումներ:

ԴանԱրմեն ասոցիացիան ներկայացրեց Հայաստան Հանրապերությունը, երկրի մշակույթն ու պատմությունը, և մի ֆիլմ Հայաստան զբոսաշրջույան մասին: Այցելուները հնարավորություն ստացան համտեսելու հայկական քաղցրավենիքներից և գինուց:

Այցելուներից ոմանք ցանկություն հայտնեցին ճանապարհորդել Հայաստան:

DET ARMENSKE FOLKEMORD
24. april, en sørgelig dag for alle armenierne i hele verden. En sorg, en uforglemmelig dag, et minde, hvor der på grusom vis blev myrdet 1,5 mil.armeniere, hvoraf mange var kvinder og børn, som havde en drøm, drøm at være mor, drøm at have uddannelse, drøm at blive gift og have børn. Deres drøm blev aldrig opfyldt. Tyrkerne forsøgte at slette armenierne fra verdens overflade, men i modsætning til deres grusomme og ondskabsfulde  planer:
VI VAR, ER; og VI BLIVER NØDT TIL AT VOKSE.
Hvert år kommer armenierne forbi Sct.Steffans kirke og sætter blomster og lys ned ved stenkorset til ære for de døde. DanArmen's næstformand Anna Karapetian, medlem Ashot Abramian, sammen med direktør Shavarsh Khachatryan og formand Dzonik Margaryan fra H.C.Kofoed skole i Armenien lægger blomstrebukketer foran stenkorset.

24 ապրիլի:Այս օրը վշտի ու ցավի օր է աշխարհի բոլոր հայերի համար: Վիշտ, մի անմոռանալի հիշատակի օր, ուր դաժանաբար սպանվեցին 1,5 միլիոն հայեր, կանայք և երեխաներ, որոնք ունեյին երազանք, երազանք մայր դառնալու, երազանք կրթություն ստանալու, երազանք ամուսնանալու և երեխաներ ունենալու: Իրենց երազանքները երբեք չիրականացավ: Թուրքերը փորձեցին ջնջել հայերին աշխարհի երեսից, բայց հակառակ իրենց դաժան և ոխակալ ժրագրերի. ՄԵՆՔ ԵՂԵԼ ԵՆՔ, ԿԱՆՔ, ու ԴԵՌ ՊԵՏՔ Է ՇԱՏԱՆԱՆՔ:
Ամեն տարի անցնում են հայերը Սբ.Ստեֆան եկեղեցու մոտով և տեղադրում ծաղիկներ խաչքարի մոտ' ի հիշատակ Հայոց Ցեղասպանության անմեղ զոհերի: ԴանԱրմեն ասոցիացիայի փոխնախագահ՝ Աննա Կարապետյանը, անդամ՝ Աշոտ Աբրամյանը, Հայաստանից ժամանած հյուրերի՝ Հայաստանի Հ.Ք.Կոֆոեդ հիմնադրամի տնօրեն Շավարշ Խաչատրյանի և նախագահ Ձոնիկ Մարգարյանի հետ ծաղկեփնջեր տեղադրեցին հայկական խաչքարի մոտ:

KONCERT I TRINITATIS KIRKE

Den 24.april 2017 har Den Armenske Ambassade i Danmark og Norge arrangeret en mindehøjtidligheds koncert i anledning af Det armenske folkemords  102 års dag. 

Arrangementet startede med bønner af Trinitatis kirkepræst Erik Høegh-Andersen,  og den armenske præst i Danmark Ter Stepanos Hovhannisyan. 

Der blev holdt en velkomsttale og en tale af Den Armenske Ambassadør, hvor han mindede alle om de to humanister Maria Jacobsen og Karen Jeppe, om at KMA-kvinderne havde et kald. De mente virkelig, at Gud havde talt til dem, som det for eksempel skete for Maria Jacobsen i Trinitatis Kirke i København. Kaldets bud var at missionere og udføre hjælpearbejde. I KMA mente man i fuld alvor, at Gud havde en plan med de kvindelige missionærer, og at denne globale plan skulle iværksættes med armenierne som redskab.

I dagens anledning blev gruppe "The Gurdjieff Ensemble" inviteret, som spillede etnografisk autentisk musik.

Trinitatis kirke var fuld af besøgende gæster.

KONCERT -25 år  

Det er i år, for 25 år siden, Armenien ved en folkeafstemning løsrev sig fra Sovjetunionen og blev en selvstændig og uafhængig stat. Dagens anledning skulle fejres. 

Den 01.Oktober 2016 har  DanArmen afholdt et arrangement/koncert på den Russisk kultur og Videnskabs center i København. Til arrangementet kom der over 90 gæster fra forskellige steder, heriblandt en gæst fra Armenien. Mange tak til Dem, der har deltaget i vores fantastisk vellykkede arrangement. Stort tak til vores ærede gæster der afholdt tale: Den armenske ambassadør i Danmark, Hr. Hrachya Aghajanyan, Folketingsmedlem Hr.Lars Aslan Rasmussen, Direktøren fra det Russiske center for videnskab og kultur Hr.Artem Aleksandrovich Margarian, DanArmens formand Hr.Ole Meldgaard. I anledning af 25 årsdagen blev Ole Meldgaard hædret og belønnet med en guldmedalje fra Socialministeriet i Armenien. H.C.Kofoeds fondations formand Dzonik Margaryan som var vores ærede gæst fra Armenien afleverede medaljen til Ole Meldgård for hans gode indsats og velgørende arbejde i etableringen af ​​"Hans Christian Kofoed" velgørenhedfond samt for hans udsendte humanitære hjælp til hjemløse. Ole Meldgård er den første udlænding i Armenien, der fik sådan en anerkendelse for hans bidrag til udviklingen af ​​Armeniens sociale sektor. Efter sine mere end 30 besøg i Armenien i løbet af de sidste 10 år har Ole skabt sig mange armenske venner. Han gennemførte succesfuldt arbejde i det sociale område. Vi lykønskede Ole Meldgård for medaljen, samt takkede ham for sin effektive indsats. Især kæmpe stort tak fik musikere: Sara Avakian (sangerinde), Kristina Avakian (pianist), Anna Avakian og Christine Bernsted (violin), komponisten John Hodian og "The family circus band", Slobodan Mandaric (harmonika), som spillede fantastisk, live musik. Efter koncerten blev der et let traktement. DanArmen sagde også tak til Ashot Abramian, Hormoz Khodi, Angela og Henrik Jensen, Narine Khachatrian for deres kæmpe indsats, da uden medlemmernes støtte og medhjælp kunne vi ikke levere sådan et vellykket arrangement. 

Organiseret af: Anna Karapetian

EN BOG TIL MUSEET GENOCIDE ARMENIAN

   185109d9-aca9-4800-8a85-19b42a4fd69ajpg

Et besøg på museet i Armenien i oktober 2010 http://www.genocide-museum.am/eng/index.php

forbindelse med H.C.Kofoed skoles bestyrelsens årsmøde i Armenien har DanArmens formand Ole Meldgård og næstformand Anna Karapetian  rejst til Armenien sammen med H.C.Kofoed skoles ledelse i Danmark. På en af  DanArmen's bestyrelsemøde blev det besluttet at sende en gave til museet Genocide Armenien, i anledning af den nyligt udgivende bog "Danske vidner til Det armenske folkemord" af dansk forfatter og journalist Helle Schøler Kjær. Vi besøgte museet den 10.10.2010, som var en særlig dag for alle armenierne. Hovedstaden Yerevan fejrede en stor begivenhed, byens 2792 års fødselsdag . På grund af begivenheden blev alle museer i byen lukket for tidligt. Selv om museet var lukket lykkedes det os at komme i kontakt med museums personalet og forklare dem årsagen til vores besøg. De var meget venlige og åbnende dørene for os. Vi fik en varm modtagelse af museums direktør Hayk Demoyan. Vi præsenterede os og fortalt ham lidt om vores besøg i Armenien. til sidst, efter en hyggeligt snak fik vi afleveret bogen til direktøren, som en gave til museum.

08.09.2009

Folketingsmedlem Yildiz Aktogan inviterede fem stærke kvinder ind i Folketinget for at drøfte et projekt. Projektet handlede om at udgive en bog om fem kvinder, som kom til Danmark fra fem forskellige lande. Enhver skulle fortælle om sin historie, oplevelser i Danmark,  hvordan man blev integreret i Danmark ,og hvad man var beskæftiget med. En af de fem kvinder var Anna Karapetian, næstformand fra DanArmen forening.