VEDTÆGTER                                               Maj 2011

§ 1

Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Dansk-Armensk Forening, forkortet DANARMEN.
Foreningens hjemsted er formandens adresse.
§ 2
Danarmens formål
Danarmens formål er at fremme og udbygge mellemfolkelige forbindelser mellem Danmark og Armenien og udvikle forståelse mellem de to landes befolkninger gennem folkeoplysende og kulturel virksomhed samt være samlingssted for møde mellem herboende armeniere og danskere. Foreningen kan arbejde med uddeling af humanitær hjælp til civilsamfundsorganisationer i Armenien, udbredelse af armensk kultur i Danmark og dansk kultur i Armenien samt medvirke til at skabe folkelige kontakter mellem enkeltpersoner og grupper i de to lande.
§ 3 Grundlag
Foreningen arbejder på et demokratisk værdigrundlag og i respekt for universelle menneskerettigheder.
§ 4 Medlemmer
Som medlemmer kan optages alle herboende armeniere og danskere, som tilslutter sig foreningens formål.
§ 5 Finansiering
Foreningen finansierer sin virksomhed gennem medlemsbidrag, tilskud, sponsorater, og legater.
§ 6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Foreningen holder generalforsamling hvert år i maj/juni måned. Der udsendes indkaldelse til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingsdato varsles på Danarmens hjemmeside inden 1.marts det pågældende år. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med mindst nedenstående punkter:
1)Valg af dirigent
2)Valg af referent og to stemmetællere
3)Bestyrelsens beretning og godkendelse af bestyrelsens beretning.
4)Revideret regnskab
5)Fastsættelse af kontingent næste år
6)Forelæggelse af udkast til budget næste år.
7)Indkomne forslag.
8)Fremtidigt arbejde ved bestyrelsen
9)Valg af formand for 2 år
10)Valg af bestyrelsesmedlemmer 2 år
11)Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år
12)Valg af revisor og suppleant for 1 år
Stk.1
Adgang til og stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 2
Personvalg sker ved skriftlig afstemning.
Stk. 3
Ved generalforsamlingen i 2009 valgtes fire bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. I ulige år er fire bestyrelsesmedlemmer på valg, i ulige år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg.
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Der kan kræves afholdt ekstraordinær generalforsamling såfremt et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens betalende medlemmer kræver det med skriftlig motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling.
§ 8 Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af højst syv medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand (valgt på generalforsamlingen), næstformand, sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlem.
Stk. 1
Beslutninger i bestyrelsen sker ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 2
Der føres protokol/skrives referater af bestyrelsens møder og generalforsamlingen.
Stk. 3
Bestyrelsesmøder afholdes efter indkaldelse og ledes af formanden eller af en valgt dirigent på det pågældende møde.
Stk. 4
Foreningen repræsenteres udadtil ved formanden der ved møder kan suppleres af næstformand og andre bestyrelsesmedlemmer.
§ 9 Regnskabsår og økonomi
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 1
Udbetalinger af foreningens egne midler sker med formandens og kasserers underskrift eller ved forfald med andet bestyrelsesmedlems underskrift.
Stk. 2
Optagelse af lån eller stiftelse af garantier sker med kasseres og formands underskrift eller ved andet bestyrelsesmedlems underskrift efter at sagen har været behandlet i bestyrelsen.
Stk. 3
Ved tilskudsansøgninger og fra alle møder, som foreningen deltager i, aflægges referat efterfølgende på bestyrelsesmøde.
§ 10 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan foretages, når forslag herom er optaget på generalforsamlingens dagsorden.
Stk. 1
Ved vedtægtsændringer skal mindst 1/3 af foreningens betalende medlemmer være til stede. For vedtagelse skal 2/3 af de fremmødte stemme for ændringsforslaget. Er disse forudsætninger ikke tilstede og er der almindeligt flertal for ændringerne kan flertallet begære disse sendt til skriftlig afstemning. Vedtagelse kræver almindelig flertal blandt de afgivne stemmer.
§ 11 Opløsning
Beslutning om opløsning af foreningen kan træffes efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum. Ved første generalforsamling kræves 2/3 flertal. Ved anden generalforsamling kræves almindelig flertal. Ved opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue velgørende formål i Armenien.
De små sprogmæssige ændringer på vedtægten blev rettet. Den er vedtaget og godkendt på generalforsamlingen den 08.05. 2011

Dansk Armensk Forening

Ole Meldgaard /Formand
Anna Karapetian / Næstformand